Religion och kosmisk kemi

Religiöst troende människor är i genomsnitt mindre intelligenta än icketroende. Det visar en forskningsrapport från 2013, där ett forskarteam jämförde resultaten från 63 olika forskningsprojekt om sambandet mellan religion och intelligens. Det bör betonas att det forskarna jämfört handlar om genomsnittslig intelligens hos de båda grupperna. På individnivå kan man naturligtvis hitta många avvikelser från det genomsnittsresultaten visar. Ett holländskt/brittiskt forskarteam har med utgångspunkt från ovan nämnda forskningsprojekt nu fördjupat sig i frågan vad som kan förklara denna skillnad mellan ateister och religiöst troende, och deras slutsats är att de troende lever ett mer instinktstyrt liv, medan ateister i högre grad agerar rationellt och analytiskt. Citat: ”Det holländska/brittiska forskarteamet baserar sin forskning på den så kallade Savann-IQ-principen: Att vi fysiologisk fortfarande påminner om de första människor som levde på savannen och att våra instinkter därför också är desamma. Forskarna påpekar att tro och religiöst beteende kan jämställas med människans andra basala instinkter som samtliga förstärks av exempelvis stress och varningssignaler. Förmågan att kunna åsidosätta instinkter och agera rationellt är däremot egenskaper som definierar högre intelligens.” (1) Religionen som organisk funktion Att forskarteamet beskriver religiöst beteende som en ”basal instinkt” är intressant. Alla våra ”basala instinkter” är ju nämligen en organisk produkt av vår växelverkan med naturen och universum. En basal instinkt kan inte vara en fantasiprodukt – som många materialister/ateister ju annars menar att religionen är – även om den kan ta sig nog så fantasifulla eller ”övertroiska” uttryck och former. Så här beskriver Martinus saken: ”Tron är en förmåga, och en förmåga kan inte existera utan att vara en organisk funktion. Och då en organisk funktion omöjligt kan bli till utan en påverkan från naturen, måste naturen ha påverkat de levande väsendena så att denna förmåga har blivit till. Den andliga världen är inte en “uppfinning” av primitiva människor, den är inte en produkt av deras fantasi. Men däremot är människans tro på den andliga världens existens en produkt av den påverkan av strålar och vågor, som människorna på detta klot har varit föremål för i form av kosmiska impulser ända sedan de som primitiva djurmänniskor började kunna skilja medvetet mellan “jag” och “det”.” (2) Martinus jämför också det religiösa sinnets tillblivelse med tillkomsten av våra fysiska sinnesfunktioner. Vi skulle aldrig ha utvecklat ett synsinne utan ljusets påverkan och aldrig ett hörselsinne utan påverkan av ljud osv. På samma sätt skulle aldrig det religiösa sinnet ha blivit till om det inte existerade en andlig eller för våra fysiska sinnen osynlig värld. Det är ju i det sammanhanget också värt att notera att det inte finns ett enda historiskt känt folk på den här planeten som inte har haft någon form av religiös tro. Tyder inte det på att...

Read More

”Det är som mörkast före gryningen”

”Året var 1977. Kjell Öberg, då generaldirektör på Invandrarverket, sade att den stora ödesfrågan i framtiden skulle bli just invandringen. Han fick dessvärre rätt… Han såg det komma och för mig har det varit märkligt att leva i fyrtio år med detta onda varsel som han mig gav en kväll på en rökig redaktion i Klara.” (Maria Schottenius DN 2017-01-30). Året var också 1977 när jag för första gången kom till Martinus Center Klint i Danmark, och fick höra om vad Martinus sagt om samma sak eller rättare sagt om den stora flyktinginvandring som väntade oss här i Norden i framtiden, som ett resultat av krig och kriser i vår omvärld, och att det nog skulle bli vår största utmaning och prövning i den tiden, som Martinus alltså kunde se komma i kraft av sina intuitiva förmågor (angående det se ev. också artikeln Jag kunde se vad framtiden skulle bringa människorna). Vi har ju redan upplevt en första stor våg av detta, som våra politiker nu menar sig ha kunnat dämma upp eller stävja med nya hårdare regler och kontroller. Men mycket talar för att det vi hittills sett bara är en liten förövning för det som komma skall, och att vi då tvingas välja mellan att möta situationen med antingen våldets eller humanitetens språk. Och vad väljer vi då? Det återstår som sagt att se, men Martinus har uttryckt det så att vi i de svåra tider som väntar bara har ett kosmiskt beskydd i samma grad som vi erbjuder andra hjälp och beskydd, vilket kan vara värt att tänka på för alla som menar att vi i första hand måste värna oss själva och det vi betraktar som vårt eget. Martinus sa också att när den tiden kommer, så kommer till och med våra många säsongstomma sommarhus att behöva komma till användning. Men för att det ska ske krävs det nog att flyktingkrisen i omvärlden blir betydligt värre än det vi hittills sett, och om vi får tro förutsägelserna om denna tid – alltifrån Jesus och Johannes i Bibeln till Martinus – så är det också vad som kommer att ske. ”Bara för några år sedan – runt 2010 – var världen fredligare än någonsin. Den arabiska våren såg ut sprida demokratin i Mellanöstern. Men de folkliga protesterna övergick i inbördeskrig och militära interventioner, och terrorgrupper fyllde tomrummet som fallerade stater lämnade efter sig. De senaste fem åren har utvecklingen varit alarmerande: antalet konflikter i världen har fördubblats och dödstalen har stigit till över 100 000 om året. Det är de högsta siffrorna sedan folkmordet i Rwanda 1994.” (http://www.svd.se/svar-svensk-fn-linje-i-en-morkare-varld). Jovisst kan jag känna igen mig i det Maria Schottenius skriver i det inledande citatet ovan. Det är en märklig...

Read More

Julefridens

”En doft av pepparkaka, en lysande julgran, en vacker julsång. Forskare har undersökt hjärnor som är fulla av julglädje och hittat var våra julminnen sitter. De har identifierat självaste julstämningen. 2015 offentliggjorde en grupp danska forskare att de hade lokaliserat var i hjärnan julstämningen sitter. Försökspersoner fick se bilder med olika julteman, samtidigt som deras hjärnor fMRI-skannades. Fyra juliga centra i hjärnan lyste upp. De julälskande försökspersonerna hade en anmärkningsvärd aktivitet i det område i hjärnbarken som är förknippad med spiritualitet och empati. Det är det här området i hjärnan som arbetar för högtryck när vi känner julens glädje och varma atmosfär.” (Illustrerad Vetenskap http://illvet.se/manniskan/hjarnan/julstamningen-sitter-i-hjarnan) På illustrationen ovan ser vi var dessa ”julcentra” i hjärnan är belägna, enligt forskarna. Och visst måste det sägas vara en forskarbedrift att man nu kan lokalisera dessa så tydligt. Och därmed en gång för alla också förklara ”julstämningens” mystik. Eller? Är dessa hjärnreaktioner julstämningens orsak eller är det tvärtom julstämningen som är hjärnaktiviteternas orsak och utlösande faktor? Vad är med andra ord orsak och vad är verkan? Ja, det avhänger naturligtvis av vilken världsbild eller syn på livet som vi har. För en övertygad materialist är upptäckten av dessa ”julcentra” i hjärnan säkert en fullt tillräcklig och tillfredsställande förklaring av den speciella julstämningens gåta. Men sett utifrån Martinus kosmiska världsbild eller andliga vetenskap kan hjärnreaktioner djupast sett aldrig ha status av något annat än verkningar, eftersom hjärnan, kosmiskt sett, bara är en ”transformator”. En ”transformator” som omvandlar andlig energi – vilket sett från den tekniska sidan är detsamma som ”elektriska vågor” – till fysiska reaktioner och omvänt. Om detta skriver Martinus bl.a. följande i Livets Bog 1: ”Hjärn- och nervsystemet utgör sålunda individens ”port” in till den andliga världen. I den mån jordmänniskans andliga kroppar ännu är outvecklade kommer hon att vara offer för den övertron att ”porten” eller hjärn- och nervsystemet är upphov till hennes andliga funktioner. Hon kommer sålunda då ännu att vara omedveten i de andliga kropparna eller om de faktiska förhållandena. Denna övertro stimuleras ytterligare därav att det i ”porten” till den andliga världen finns speciella små öppningar för de olika arterna av elektriska vågor, vilket alltså vill säga att det i hjärn- och nervsystemet finns särskilda centra eller komplex för de olika andliga funktionerna. Jordmänniskan är alltså offer för den illusionen att dessa särskilda centra eller komplex är själva orsaken till funktionerna, medan de i själva verket endast utgör speciella inställningsorgan för fysisk avsändning och mottagning av de motsvarande speciella andliga energivågorna eller vibrationerna. (LB 1 stycke 224). I flera av sina julföredrag (varav många genom åren återgivits som artiklar i tidskriften Kosmos) och julbrev nämner Martinus att det är något magiskt just med julen. Att jorden faktiskt...

Read More

Elektricitet och befruktning

  “En sexuell akt eller befruktning är en utlösning av elektriska krafter” (Martinus Livets Bog 2 stycke 419). Forskare från Northwestern University i Chicago i USA har med hjälp av elektronmikroskop på bild lyckats fånga ett elektriskt ljusfenomen eller en ”blixt” som uppstår när en spermie befruktar ett ägg. Det är som när man tänder en lampa, vilket ju visar att det handlar om elektriska krafter. 2011 upptäckte forskarlaget att gnistor av zink exploderade vid tidpunkten för befruktningen av ett musägg. Det tog dem sedan ett par år att räkna ut hur man skulle kunna fånga denna händelse på bild, och 2014 lyckades de filma händelsen för första gången, och såg då att miljarder zinkatomer frigjordes vid exakt den tidpunkt då ett däggdjurs ägg genomborras av en spermie. Nu har samma team alltså lyckats filma denna händelse också när ett mänskligt ägg befruktas av en mänsklig spermie. Se I symbol nr. 34 i del 4 av Martinus symbolverk Den eviga världsbilden kan vi se att han också framställer befruktningen som en utlösning av elektriska krafter: Se symbolförklaringen i Den eviga världsbilden 4 eller den korta förklarande text som finns att läsa på http://www.martinus.dk/sv/symbolerna/symboloeversikt/symbol-34 Enligt Martinus är vi alla elektriska varelser, ja, han skriver till och med att hela universum eller världsalltet är ”en elektrisk apparatur”. Citat: “I själva verket är alltså världsalltet en allt omfattande elektrisk apparatur. Allt i denna apparatur försiggår med elektriciteten som den absolut enda och innersta kraftkällan. Elektriciteten är alltså kraftkällornas kraftkälla. Men då elektricitet är detsamma som ande, har vi här åter en bekräftelse på Bibelns ord om kraften bakom skapelsen: “Guds ande svävade över vattnet”. (Livets Bog 6 stycke 2173 ). Det den biologiska vetenskapen kallar “liv” är ur den andliga vetenskapens perspektiv fysisk materia som är genomträngd eller “besatt” av strålformig eller andlig materia, dvs elektriska krafter. Och vad är då ett ”lik”, kan man fråga? Martinus svar på den frågan lyder: ”en kortsluten organisk, elektrisk apparatur” (se Livets Bog 6 stycke 2154). Men vi vet ju också att en ”kortslutning” av en elektrisk apparatur bara drabbar apparaten – inte den elektriska strömmen. På samma sätt drabbar den ”kortslutning” vi kallar ”döden” bara den apparat som utgörs av den fysiska kroppen – inte dess elektriska ström i form av medvetandet! Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 5-2017. Se också http://www.sciencealert.com/scientists-just-captured-the-actual-flash-of-light-that-sparks-when-sperm-meets-an-egg Och kortvideon på länken: Dela...

Read More

Hur små lögner blir stora

För första gången kan forskare se vad som händer i hjärnan när vi ljuger på någon annans bekostnad. Hjärnan härdas, vilket banar väg för allt grövre lögner. Forskarna, som är verksamma vid University College London, lät 80 försökspersoner uppskatta antalet mynt i en skål. Beräkningen skickades via en dator vidare till en annan försöksperson som var i ett annat rum. Testerna varierades på så sätt att deltagarna ibland tjänade på att vara så ärliga som möjligt mot varandra, medan de vid andra tillfällen tjänade på att antingen överdriva eller underdriva antalet mynt i skålen, fast då på de andra deltagarnas bekostnad. Studien, vars resultat publiceras i tidskriften Nature, visar att deltagarna – till en början – ljög relativt måttligt. Men ju längre spelet gick, desto grövre blev över- och underdrifterna. Forskarna analyserade hela tiden aktiviteten i deltagarnas amygdala, ett område i hjärnan som har betydelse för uppkomsten av känslor, exempelvis obehagskänslor om vi gör något som vi uppfattar som felaktigt eller omoraliskt. Det visade sig att lögnerna aktiverade amygdala men att denna respons sjönk gradvis – något som banade väg för allt större lögner. ”När vi ljuger för vår egen vinnings skull producerar amygdala en negativ känsla som begränsar till vilken grad vi är beredda att ljuga. Men denna respons förbleknar när vi fortsätter att ljuga. Och ju mer responsen förbleknar, desto större blir lögnerna”, säger en av forskarna bakom studien, Tali Sharot, i en kommentar. Resultatet, säger han, kan bli ett ”sluttande plan” där små ohederliga gärningar snabbt eskalerar och blir till allt grövre lögner. – Tänk på det som en parfym: Du köper en ny parfym och den luktar gott och starkt. Efter några dagar är doften lite svagare och efter en månad har du vant dig så att du inte känner doften alls, säger han till New York Times. Studien visar alltså att hjärnan vänjer sig vid mindre lögner, vilket kan trigga oss till större lögner i framtiden. Och vänjer man sig vid att ljuga gäller det att ha ett gott minne, som någon påpekat… I ett reinkarnationsperspektiv är det ”sluttande plan” som ljugande leder oss in på faktiskt mer allvarligt än så, eftersom alla vanemässiga beteenden och aktiviteter skapar det Martinus kallar ”talangkärnor” av andlig natur i vårt ”övermedvetande”, som vi bär med oss in i nästa liv eller fysiska inkarnation, där de kan fortsätta att utvecklas och inveckla individen vidare i den typ av problem som Martinus beskriver i följande citat: ”Bedrägeri trivs ju inte särskilt bra ihop med sanning. Och så diktar man upp alla möjliga historier för att göra ett trovärdigt och imponerande intryck på sina offer. Man kan så vitt möjligt ge sken av att vara “representant”, “läkare”, “direktör” etc. eller försöker...

Read More

Världskapitalismen, världsreligionen och världsfreden

”Jag skulle annektera planeter om jag kunde” (Cecil Rhodes 1853-1902, brittisk ägare till guld- och diamantgruvor i södra Afrika, finansman och kolonialpolitiker). Det Martinus kallar ”den falska affärsprincipen” är enligt honom ”ett sabotage mot mänsklighetens normala liv”. Det finns, menar han, också en äkta eller sann affärsprincip som han sammanfattar i formeln ”samma värde för samma värde” – alltså helt enkelt en princip för ett jämlikt utbyte som skapar en ”vinn-vinn-situation” för alla berörda. Men det är inte den affärsprincipen som präglar världen av idag, utan en motsatt princip som kan sammanfattas i formeln ”mer värde för mindre värde”. Här följer ett litet axplock av inte alltför långa citat från några av hans texter, som behandlar detta ämne: ”Den verkliga affärsprincipen är i sin renodlade form en gudomlig princip… Den är rätt och slätt ett bytesmedel. Men där den utgör principen ”mer värde för mindre värde”, är den urspårad och gör så stor skada i världen och är så totalt krigsbefordrande, att hela mänskligheten av den orsaken lever i en domedagstillvaro och är totalt förhindrad att skapa en verklig fred i världen… Denna princips utbredning i världen i dag skapar så mycket ruin, så mycket svältdöd, så mycket psykisk sjukdom, så mycket nöd och elände, så mycket sjukhuspatienter, så mycket förvrängd livsuppfattning, så mycket hjärtlöshet och hänsynslöshet, så mycket rån och plundring, bedrägeri och lögnaktighet, snobberi och ont kamouflage … ja, kort sagt så mycket sabotage mot mänsklighetens normala liv, att den inte ens överträffas av atom- och vätebomber… Detta att ”hellre ta än ge” är således livets största och mest förödande krigsvapen” (1). “Inom denna värld är det möjligt att ikläda “röveri” och “plundring” så förfinade mentala eller intelligensmässiga former, att de för den ovetande massan rentav ter sig som strålande moraliska ideal samt auktoriseras och lagskyddas, för att dock senare naturligtvis bli avslöjade, när individerna efter hand upplever den sveda och smärta, som förklädnaden döljer. Affärslivet visar sig härigenom i själva verket vara en förfinad form av jordmänniskornas kamp om värdena. Den är kriget överfört till ett annat plan, men resultaten är desamma som av det vanliga kriget, nämligen ruin, fattigdom och förtryck för de besegrade och rikedom, lyx och makt för segerherrarna. Jordmänniskornas dagliga kamp för tillvaron har alltså efter hand antagit formen av handel.” (2). ”De moderna kulturstaterna har blivit ett religiöst ökenområde, där pengar har blivit det allt överskuggande livsfundamentet… Hela jordmänsklighetens administration, struktur och livskraft har efter hand blivit helt beroende av denna mentala ökenvegetation. Alla regeringar, all politik, alla samhällsförhållanden, all status, ära och anseende, levnadsstandard, civilisation osv är i dag uteslutande en fråga om pengar.” (3). ”Hela den “civiliserade” världens, staternas, nationernas och de enskilda individernas öde i dag vilar på stabiliteten hos dessa staters och...

Read More
Visa
Dölj