Vilken roll spelar internet i mänsklighetens och jordklotets utveckling?

En läsare frågar: vilken roll spelar internet i mänsklighetens och jordklotets utveckling?

I den mänskliga hjärnan pågår ett ständigt ”nätverkande” där hjärnceller kopplas samman och nya förbindelser skapas och forskare har visat att det sker på ett sätt som är förbluffande likt det ”nätverkande” som sker på internet (1). Med tanke på att mänskligheten enligt Martinus är klotets ”hjärnceller” så kan vi förstå att internets skapelse är ett viktigt led i en tätare sammankoppling av det globala hjärnorgan som vi tillsammans utgör. Nästa steg i mänsklighetens evolution på den här planeten är ju skapandet av det internationella världsrike som Martinus har beskrivit i t.ex. kapitel 4 i Livets Bog 1 och för att det ska bli möjligt måste nervbanorna i denna globala hjärna knytas samman på en ny och högre nivå.

Att detta nu har blivit möjligt är en del av den invigning till det Martinus kallar ”den stora födelsen” som jordklotet nu står inför, och faktiskt redan så smått har påbörjat, och som han menar kommer att fullbordas inom loppet av de närmaste 3000 åren. I en artikel som heter “De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen” (2) skriver han bl.a. en del om det han kallar “makrorefleximpulser” på vår jordmänskliga nivå, dvs refleximpulser av jordklotets kommunikation med sina klotmedväsen. Martinus pekar i denna artikel på hur detta tagit sig uttryck genom det han kallar “världsåterlösningsepoker” – totalt 4 sådana epoker beskrivs i artikeln. Epok nr 4 är den vi just nu är inne i och som betingas av jordklotets kommunikation med högt utvecklade klotmedväsen. Om denna nu pågående epok skriver han där bl.a:

Mycket starka kosmiska makrorefleximpulser genomtränger mänskligheten och har redan åstadkommit en stor förvandling i dess mentalitet. Då vårt makroväsen jordklotet är inne i en begynnande upplevelse av den stora födelsen, är det inte så märkligt att det befinner sig i stor tankeaktivitet eller tankeutbyten med sina klotmedväsen i sitt eget mellankosmos. Dessa höga tankeutbyten med likasinnade klotväsen utgör i särskild grad grundenergikombinationer av intelligens och känsla, som i viss utsträckning genom klotets dubbelpolighet framträder som intellektualiserad känsla, som åter är detsamma som ren kärlek. (3)

Vi kan ju inte direkt uppfatta eller avläsa jordklotsväsendets kommunikation med dessa andra klotväsen. Indirekt kan vi visserligen i viss grad göra en sådan ”avläsning” eller tolkning av denna interplanetariska och makrokosmiska kommunikation genom de impulser som ligger till grund för t.ex. religioner och kulturer som har fötts och blomstrat under olika tidsepoker i vår historia. Vissa av dem kan nog till och med ses som ”kosmiska glimtar” i jordklotsindividens medvetande. Eftersom jordklotet nu står på tröskeln till att uppleva ”den stora födelsen” måste det ju ha upplevt ett antal sådana glimtar redan.

Martinus skriver också här att det är en sådan “makrorefleximpuls” som bl.a. ligger bakom den otroligt accelererande tekniska utvecklingen under det senaste århundradet på vårt klot. Vill avslutningsvis citera några för ämnet belysande stycken från den sista delen av denna högintressanta artikel, som alla intresserade varmt rekommenderas att läsa:

Mänskligheten blev på sagolikt kort tid utrustad med ett hav av materiella tillgångar. Maskiner alltifrån grävmaskiner till elektronhjärnor är i dag självklara. Men nya och mer sagolika uppfinningar är på väg, apparater och elektriska företeelser som människorna i dag nästan omöjligt kan föreställa sig kommer att utvecklas och bli självklara. Fabriker som kan skapa fabriker och maskiner som kan skapa maskiner, vilka genom sinnrika, kombinerade automatstrukturer endast behöver en nästan mikroskopisk grad av mänsklig betjäning eller tillsyn, kommer också att bli vanliga…

Jorden är ett väsen som har påbörjat ”den stora födelsen”. Den har inte någon särskild dödskarma att vänta. Den kan därför inte råka ut för någon onaturlig död. Dess organism, som ju är vårt makrokosmos, kommer inte att gå under genom något mänskligt påfund av atomexplosioner, bål och brand. Den har sina mikroväsen under kontroll. Men upplevelsen av den stora födelsen ger den en utomordentligt stark tankeaktivitet. Impulserna härifrån skapar, som vi redan har nämnt, refleximpulser som genomströmmar mänskligheten. Då dessa impulser är mycket intellektuellt betonade, vilket här vill säga mycket humant betonade, intelligensbetonade och intuitionsbetonade, är det inte så märkligt att de har inverkat på mänsklighetens aktivitet och försatt denna i ett snabbare tempo. Det som särskilt har inverkat på människorna är den intelligensbetonade delen av refleximpulserna. Helt bortsett från de många materiella tillgångar som den har satt människorna i stånd att frambringa, har den också satt människorna i stånd att skapa det enorma mångfaldigandet av sin ödeläggelse- och dråpkapacitet. Detta är människornas sista stora underutvecklade eller ofärdiga medvetandeområde…

Dessa människornas mörka karmaimpulser kommer att vara av en sådan natur, att människorna helt vänds bort från den dräpande principens politik. Människorna kommer in i en situation där deras enda materiella räddning är ”världens förenade stater” med en för alla existerande stater gemensam världsregering. Här måste jag hänvisa till det fjärde kapitlet i Livets Bog. Med denna fundamentala världsregering är den dräpande principen som maktfaktor helt avlägsnad från människornas uppträdande och världsordning. Den verkliga världsfredens epok har därmed börjat. (4)

Noter:

1) https://www.salk.edu/news-release/internet-brain-alike-think/

2) “De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen” Artikelsamling 1 https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=81&stk=40&pkt=1

I den svenska utgåvan heter boken Artiklar 1945-1972. Artikeln finns också publicerad i Kosmos nr 2-1993.

3) “De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen” Artikelsamling 1 stycke 40.15 https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=81&stk=40&pkt=15

4) “De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen” Artikelsamling 1 stycke 40.15 https://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=81&stk=40&pkt=15

Publicerad i tidskriften Kosmos nr 4-2019.

English version:
https://bc.pressmatrix.com/en/profiles/7e2b65761307/editions/3f896bc76a8418acb10b/pages/page/10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *