Pyramidens hemlighet

I den svenska dagstidningen Dagens Nyheter kunde man den 19 juli 1987 läsa att ett forskarteam upptäckt en hittills okänd hemlig kammare inne i Cheopspyramiden. Kammaren är belägen nära pyramidens bas, och tros vara så hermetiskt tillsluten att luften där inne inte kunnat förorenas av dagens bil- och industrisamhälle. Nu ska man, med hjälp av sofistikerad teknologi, borra sig in dit i syfte att undersöka den dolda kammarens hemligheter.

Planeringen av företaget är lika minutiös som inför en månfärd, uppger tidningen. Man vill nämligen till varje pris undvika att förorena luften inne i kammaren. Avsikten är att efter genomförd undersökning, som ska innefatta fotografering samt luft- och pollenprov, åter kunna tillsluta kammaren hermetiskt.

Kosmiska “byggmästare”

I den nyligen utgivna boken “Martinus Erindringer”, som är baserad på bandinspelade samtal med Martinus, berättar han att Cheopspyramiden i själva verket är över 80 000 år gammal, och att den inte uppförts av jordmänskliga händer, utan blivit materialiserad här på jorden av ett broderskap av kosmiska väsen. Ett broderskap med speciell anknytning till jordens utveckling, som ägt förmågan att materialisera och dematerialisera både sina fysiska kroppar och andra ting på det fysiska planet.

Den materialisationsteknik som använts för att bygga pyramiden innebär, enligt Martinus, ”en projektion av stoffets atomer”. Något som naturligtvis låter fantastiskt för oss oinvigda jordmänniskor, men som i princip faktiskt inte är märkligare än den materialisations- och dematerialisationsteknik som våra radio- och TV-sändningar bygger på. En radiosändning innebär ju att t.ex. en röst, dvs materialiserade ljudvågor, dematerialiseras eller omvandlas till elektromagnetisk vågform och därför trådlöst kan överföras via etern till mottagare på andra platser, varigenom den dematerialiserade rösten åter blir materialiserad, dvs på nytt omvandlas till sin ursprungliga form. På samma sätt kommer vi jordmänniskor att en gång i framtiden inte bara kunna överföra eller sända ljud och bilder från en plats till en annan, utan också tung fysisk materia – t.ex. sten. Pyramidens “byggmästare” hade som sagt tillgång till den kunskapen redan i en för oss jordmänniskor förhistorisk tid.

Symbolen för jordmänniskans kosmiska analys

Att det är ett kosmiskt vetande som ligger bakom dessa monumentala byggnadsverk i den egyptiska öknen, visas också av sfinxen, denna mäktiga symbol för jordmänniskans kosmiska analys – hälften djur och hälften människa – som uppförts i omedelbar anslutning till pyramiderna. Sfinxen har nu i årtusende efter årtusende gåtfullt blickat ut över omgivningen, och föga har människorna anat att när de förundrat betraktat denna skapelse har de i själva verket skådat rätt in i en “spegel” – speglingen av deras eget själslivs mysterium. En “spegel” som inte reflekterar betraktarens yttre drag, men väl hans inre natur.

Nu kan den skeptiske läsaren förstås invända att sfinxen inte är unik i sitt slag. Djurmänniskosymboler förekommer ju ofta i gamla kulturer. Inte minst i den gamla egyptiska konsten. Men det som faktiskt gör sfinxen näst intill unik, och vållat egyptologer och andra forskare huvudbry, är att den till skillnad från nästan alla andra djurmänniskosymboler i den gamla egyptiska konsten, har ett mänskligt huvud på en djurisk kropp. Med andra djurmänniskosymboler förhåller det sig nämligen precis tvärtom. De är människokroppar med djurhuvuden. Att sfinxens mänskliga huvud, med ögon som blickar framåt mot ett okänt mål i fjärran, växer fram direkt ur dess tunga och jordbundna djuriska kropp, ger en stark förnimmelse av jordmänniskans kosmiska utveckling eller rörelseriktning från djur till människa. Det ger en bild av en djurisk varelse som börjar få mänskliga drag och ideal.

Sfinxen – symbolen för jordmänniskans kosmiska analys. Bild: Karin Henseler.

Pyramiden – ett invigningstempel

Men för att återgå till frågan om pyramiden, så hävdar Martinus också att det är ett missförstånd att tro att pyramiden uppförts i avsikt att tjänstgöra som Faraos gravmonument. Pyramiden var ursprungligen inte ett gravmonument utan ett invigningstempel, där den blivande Farao fick genomgå en serie andliga prov som, om han bestod proven, gav honom en viss grad av andlig invigning (vad dessa prov närmare bestod i kan man få en viss uppfattning om genom att läsa Paul Bruntons bok “Till Egypten”. Finns utgiven på svenska av Larsons förlag).

Sådana invigningsprov och riter ägde rum under den historiska period i mänsklighetens utveckling som Martinus kallar “den gudomliga diktaturens epok”, dvs den epok när mänskligheten leddes av mer eller mindre invigda konungar och faraoner. Konunga- eller faraotiteln samt de kungliga symbolerna (“tronregalierna”) har ursprungligen en andlig innebörd (se t.ex. Martinus lilla bok “Vad är sanning?”). En innebörd som senare gått förlorad i och med att “den gudomliga diktaturens epok” började degenerera. Ett uttryck för denna degeneration var bl.a. att kungakronan började ärvas. Man behövde inte längre bestå det prov som tempel- och pyramidinvigningarna utgjorde, utan kungavärdigheten blev något som man förärades som vilken släktklenod eller familjeegendom som helst. Att detta bäddade för att tronerna alltmer kom att besittas av oinvigda, och stundom till och med mycket primitiva och brutala väsen, är självklart.

“Om de tiger kommer stenarna att ropa”

Men bortsett från att pyramiden fungerat som ett invigningstempel, ruvar den också på andra, ännu oupptäckta, hemligheter. Martinus har t.ex. antytt att man så småningom kommer att hitta något i pyramiden som har direkt anknytning till hans mission – skapandet av den andliga vetenskapen eller det tredje testamentet – och att det är denna upptäckt som också Kristus syftar på med sina gåtfulla ord: “Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa” (Luk. 19:40).

Åtminstone vad beträffar tigandet kan vi konstatera att Kristi profetia redan gått i uppfyllelse. Offentlighetens tigande omkring Martinus verk har ju hittills varit kompakt.

Nostradamus profetia

Också i Nostradamus profetior finns en antydan om en sådan upptäckt i pyramiden, vilket framgår av den danske författaren C. S. Billensteins märkliga bok “Opklaringen af Nostradamus profetier” (Nostradamus var en fransk siare som levde 1503-66 och som i versform nedtecknade en lång rad profetior eller förutsägelser om framtiden, som han sett i form av visioner eller uppenbarelser).

I denna bok utgiven år 1920, bara några månader innan Martinus upplevde sin kosmiska invigning, skriver Billenstein om Nostradamus profetia om “mannen från Norden” eller “Kungen av Danmark”, världsläraren, som enligt profetian skulle framträda omkring år 1920 (Martinus upplevde sin kosmiska invigning i mars 1921). Billenstein framhåller en rad kännetecken på denna tilldragelse, denna “Kristi läras slutliga seger”, som han kallar den. Kännetecken som han utläst eller tolkat från Nostradamus ofta kryptiskt formulerade versrader – bl.a. för att förvilla den vid den tiden allestädes närvarande inkvisitionen skrev Nostradamus sina versrader på en blandning av olika språk och stilarter, vilket naturligtvis också gjort dem svårtolkade för senare tiders läsare. Till denna svåröverskådlighet bidrar också den omständigheten att profetiorna inte nedtecknats i någon kronologisk ordning.

I det sammanhanget kommer Billenstein också in på det samband som Nostradamus antyder mellan “Kungen av Danmark” och pyramiden i det han skriver:

Det finns uttalanden i profetiorna som tyder på att vi står inför överraskande upptäckter, som kommer att leda till en fördjupad insikt i tillvarons gåtor. I en av verserna, sid. 128, knyter Nostradamus Nildeltat med pyramiden och Kungen av Danmark samman, som om pyramiden och profetiorna skall supplera varandra.” (Billenstein: “Opklaringen af Nostradamus profetier” sid. 168).

Spännande forskning

Huruvida vi nu står inför sådana upptäckter i pyramiden, må vi låta vara osagt. Troligtvis finns det inne i och eventuellt också under pyramiden flera oupptäckta utrymmen, som kan ruva på hemligheter.

Men även om tiden kanske inte ännu är mogen för dessa hemligheters avslöjande, så är det spännande att konstatera att ett forskningsarbete nu pågår i pyramiden. Ett forskningsarbete som alltså redan lett fram till upptäckten av en förut okänd kammare.

Visst är vår tid en spännande tid att leva i – ”domedag” och ”ragnarök” till trots!

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 1-1988.

Se också i kommentarerna nedan om nu i skrivande stund (2016) pågående utforskningar av flera egyptiska pyramider – som har gett överraskande resultat för forskarna – och artikeln “Pyramiden och påskmysteriet” https://www.kosmiskresenar.se/essaer/pyramiden-och-paskmysteriet/

14 reaktioner till “Pyramidens hemlighet”

 1. Spånnande och väldigt intressant!

  Vet du Olav, om det någonsin kom fram någonting kring undersökningarna 1987 av den dolda kammaren
  i Cheopspyramiden?
  Tack för din fantastiska hemsida!

  1. Hej Stefan! Tack för din fråga och dina uppskattande ord om hemsidan! För nu omkring 10 år sen fick jag samma fråga i ett mail från en vän, som läst samma artikel i Kosmos. Jag visste att jag hade skrivit ett svar till honom, som jag hade sparat på min hotmailadress, och efter lite letande där fann jag det! Som svar på din fråga här kan jag alltså citera vad jag själv skrev i mitt svarsmail den gången. Citat från det alltså:

   Ett spörsmål, som jag kan erinra mig att du hade i ditt brev, kan jag
   i alla fall svara på. Du undrade om jag visste något om vad som kom ut
   av de forskningar vid pyramiden som Dagens Nyheter skrev om den 19
   juli 1987, och som jag refererade till i min Kosmos-artikel i nr. 1-
   1988. Jo, det vet jag. Man fann en båt! Vid Cheopspyramidens bas. Hur
   man nu ska tolka det vet jag inte… Kanske som ett stöd för teorin
   eller spekulationen att det finns eller funnits underjordiska
   vattenvägar till pyramiden??? Själv är jag väl något skeptisk till
   den teorin. Men man vet förstås aldrig… Det har ju inte heller
   alltid varit öken i detta område, om man får tro klimatforskarna och
   det Martinus berättar i boken “Erindringer” (som i den svenska utgåvan nu har fått titeln ”Martinus minnen” http://www.varldsbild.se/Search.aspx?q=Martinus%20minnen).

   Slut citat från det jag skrev då. Det jag på senare år själv har tyckt varit den mest spännande nyheten om Cheopspyramiden är det som ett franskt forskarteam härom året rapporterade att de upptäckt där, och som man kan se och höra mer om på denna länk: http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/pyramidens-hemliga-rum-hittat/

   Inte långt efter det blev det ju revolution och allmänt oroligt i Egypten, så jag vet inte om det franska teamets utforskningsplaner har kunnat genomföras. Förmodligen inte, eftersom man inte hört något om det… En annan upptäckt under detta årtusende är ju att man funnit tidigare okända rum och gångar djupt under marknivån i området mellan pyramiderna och Sfinxen. Jag såg en spännande TV-dokumentär om det för en del år sen, som jag sen skrev följande om på TT-forumet då:

   I februari år 2000 började man utforska det som i dokumentären kallades “ett nätverk av underjordiska rum” i detta område. Öppningen till detta “nätverk” fanns i mitten av gången mellan Chefrens pyramid (den näst största av de tre stora pyramiderna på Giza-platån) och det som kallas “Chefrens daltempel” i närheten av Sfinxen. Där – ca. 200 meter från Sfinxen – fanns ett tidigare vattenfyllt djupt schakt, som man beslöt att tömma på vatten genom att pumpa upp vattnet. Detta första schakt var 10 meter djupt och tomt, men under det fanns ett annat schakt som ledde vidare till vad man kallade “en labyrint av kamrar”. Där fanns bl.a. en kammare med 6 stycken nischer i väggarna. I två av sidorummen till denna kammare fann forskarna granitsarkofager med en vikt på flera ton (som man inte vet hur man kunnat transportera så djupt ner i underjorden).

   Men inte nog med det. Nu har man också upptäckt ett tredje schakt eller “våning” under det andra schaktet, som ligger så djupt ner som 30 meter under marknivån. Här gjordes en upptäckt som Zahi Hawass (den egyptiska myndighetens chefsinspektör för Giza-platån) i dokumentären kallar “Osiris schakt” (Osiris var fruktbarhetens gud och sedermera också “dödsrikets” härskare i den fornegyptiska mytologin) och sin personliga “favoritupptäckt”. I detta schakt finns en stor sarkofag omgärdad av vatten (ungefär som i en vallgrav). Sedan säger Hawass följande spännande ord (jag har skrivit av det ordagrant från min egen bandinspelning av programmet):

   “Men jag löste inte hela mysteriet. Det finns fortfarande en gåta kvar att lösa. Schaktet på den västra sidan. När jag går in i det kan jag gå 9 meter, men mot slutet smalnar det av. Vi måste skicka in en optisk kamera för att se om schaktet förbinder oss med Sfinxen eller inte”.

   Det har jag heller inte hört något mer om sen dess, så mystiken tätnar… Men efter lite letande fann jag i alla fall detta videoklipp på Youtube, som visar en del av det man upptäckt djupt under marknivån på Giza-platån. Se https://www.youtube.com/watch?v=nxwphBdcjj8

   1. Tack Olav för ditt svar!
    jag tycker det är otroligt spännande med pyramiderna som du kanske vet. En båt hittade man säger du, ja men det är ju verkligen intressant eftersom det (om det är sant med båten) att man färdades på vatten upp till pyramiderna.
    Det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer fram när (om) oroligheterna i Egypten mattas av. DEt är kanske som du skriver att det blir stenarna som talar (Jesus kryptiska uttalande) för Martinus Kosmologis genombrott.

 2. I mitt svar till Stefan Frankel ovan skriver jag ju bl.a:

  Det jag på senare år själv har tyckt varit den mest spännande nyheten om Cheopspyramiden är det som ett franskt forskarteam härom året rapporterade att de upptäckt där, och som man kan se och höra mer om på denna länk: http://www.expressen.se/tv/nyheter/utrikes/pyramidens-hemliga-rum-hittat/
  Inte långt efter det blev det ju revolution och allmänt oroligt i Egypten, så jag vet inte om det franska teamets utforskningsplaner har kunnat genomföras. Förmodligen inte, eftersom man inte hört något om det…

  Slut citat. Jag vill bara tillägga att nu rapporterar media om att ett sådant utforskningsprojekt har tagit sin början sedan ett par veckor och redan har gett några spännande och för forskarna förbryllande resultat, som BBC rapporterat om i går. Se länken http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34773856. Sammanfattningar på svenska av det man hittills upptäckt kan läsas på dessa länkar:

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/mystiska-varmeflackar-upptackta-pa-pyramid/
  och
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21738045.ab

  Tilläggas bör att man räknar med att detta forskningsprojekt, som alltså bara pågått i ett par veckor ännu, också kommer att fortsätta under hela nästa år innan man är klar. Pyramiderna är stora, och möjligheterna till dolda rum och skrymslen därmed många… Och det verkar ju av rapporterna att döma som om man redan funnit “temperaturanomalier” i alla de tre stora pyramiderna på Gizaplatån, som ev. kan förklaras av existensen av dolda rum eller kammare. Se också denna artikellänk som bl.a. innehåller ett videoklipp där det berättas lite mer om fynden och hur man nu ska gå vidare med undersökningarna http://www.theguardian.com/world/2015/nov/09/thermal-scanning-giza-pyramids-anomalies-egypt

  Och i en artikel från Illustrerad Vetenskap får man veta lite mer och nya detaljer om på vilket sätt forskarna nu ska gå vidare med utforskningarna av det man tror kan vara dolda rum och gångar i pyramiderna (förutom pyramiderna på Gizaplatån undersöker man också den s.k. röda och den böjda pyramiden i Dahshur, där man också via scanning med värmekamera tror sig ha hittat s.k. anomalier). Se http://illvet.se/forntiden/historia/egypten/pyramider-har-fler-hemligheter?utm_source=nb&utm_medium=email&utm_campaign=ill_se_2016_1_28_men_abo&utm_content=artikel

 3. Ett resultat av de pågående utforskningarna (se mitt inlägg ovan) – som sker med hjälp av kosmisk partikelstrålning – av de egyptiska pyramiderna har offentliggjorts redan. Det gäller den s.k. böjda pyramiden vid Dashur, som ligger omkring 40 km söder om pyramiderna vid Giza, där man upptäckt tidigare okända kammare och tunnlar. Se http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3575800/What-s-REALLY-inside-pyramid-3D-images-created-using-cosmic-particles-hidden-tunnels-inside-mysterious-structure.html

  Och precis när jag har postat texten ovan här, så upptäcker jag via en Googlesökning att nu igår – den 15 oktober 2016 – så har pyramidforskarna offentliggjort att man, med hjälp av samma teknik som i den ovan nämnda böjda pyramiden, också har funnit två tidigare okända “hålrum” inne i Cheopspyramiden (“den stora pyramiden”), varav den ena kan ha formen av minst en korridor inne i pyramiden. Se http://www.thenational.ae/world/middle-east/experts-discover-cavities-in-egypts-great-pyramid

  Och nu finns det också en artikellänk på svenska om de nya upptäckterna i Cheopspyramiden (ger lite mer kött på benen än artikeln på engelska som jag länkade till ovan). Se
  http://illvet.se/forntiden/historia/egypten/skanningar-avslojar-tva-hemliga-rum-i-cheopspyramiden

 4. I september 2016 hade jag ett heldagsseminarium i Bodø i Nordnorge som innehöll två olika huvudteman. Det andra temat hade rubriken “Pyramider, korncirklar och den universella geometrin”. Det var Bodøvännerna som hade önskat det temat, så det var inte mitt eget påhitt från början 😉 . Men att de önskade att jag skulle prata om bl.a. det temat berodde förstås på att jag skrivit artiklar – som kan läsas här – om både pyramiderna och korncirkelfenomenet. Det föredraget finns utlagt i två delar på “Bodø kosmologiska forum” på nätet, och därför lägger jag här i anslutning till dessa artiklar ut videolänkarna till det:
  https://vimeo.com/185878985
  (del 1)
  https://vimeo.com/186333775
  (del 2)

 5. Nu har det internationella forskarteamet (se mina inlägg ovan om deras utforskningar på plats i de egyptiska pyramiderna) bekräftat att man har kunnat lokalisera ett jättestort hålrum i Cheopspyramiden – som är nästan lika stort som “stora galleriet” (det hittills kända största utrymmet där). Se dessa länkar:
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5mQ0m/mystiskt-halrum-hittat-inuti-cheopspyramiden
  och
  http://www.bbc.com/news/science-environment-41845445

 6. Dessvärre är ingen av de båda pyramiddokumentärer jag skriver om i inlägget här nedan längre tillgängliga på nätet (i alla fall inte på de länkar jag angett här). Lägger istället in en länk till ett videoklipp från en dokumentär om Sfinxen och dess ålder. I slutet på detta knappt sju minuter långa klipp förklarar geologen Robert Schoch, som anses som en världens främsta experter på det som kallas “mjuka bergarters erosion”, varför han menar att Sfinxen måste vara betydligt äldre än vad egyptologerna påstår. Se https://www.youtube.com/watch?v=zGNctMdQuNI&t=5s

  En mycket intressant pyramiddokumentär som inte minst visar den mycket avancerade matematik och geometri, som finns in i minsta detalj i dessa byggnadsverk (den senare delen av filmen handlar mycket om det, om ni orkar hänga med så långt). Egyptologer, som också kommer till tals i filmen, förnekar inte det, men de ser det som slumpens skördar. Men här kan man nog säga att “slumpen” har nått en “kritisk massa”, som visar att det måste finnas något annat bakom. Allt som vi inte kan förklara tillskrivs ju den magiska “slumpen”, som därmed blir en slags mental “skräpkammare” där vi stoppar undan allt det som vi ännu inte kan förstå eller förklara… Se https://www.youtube.com/watch?v=2fS9ixfQ_no

  I en annan mycket intressant dokumentär prövas den auktoriserade egyptologins datering av Sfinxen – som av dem påstås vara omkring 4500 år gammal – av bl.a. en av världens främsta experter på mjuka bergarters erosion och hans kunskaper om vad olika slags erosionsmönster kan berätta för oss borde vara av intresse i detta sammanhang. Se
  https://www.youtube.com/watch?v=_MjazMzDgBQ

 7. Ro­botingenjörer från instituten Inria och CNRS i Frankrike håller nu på att utveckla tekniska lösningar som ska användas för att kunna utforska de nyupptäckta okända rummen inne i Cheopspyramiden utan att vålla skador på pyramiden och vad som ev kan finnas i dessa rum. Se mer om detta spännande projekt i artikeln (där finns också en animerad kortvideo som visar hur man tänker gå till väga) på länken http://illvet.se/teknologi/miniluftskepp-ska-hitta-pyramidernas-dolda-skatter

  Sen är förstås frågan om den egyptiska antikvitetsmyndigheten (under Zahi Hawass ledning) kommer att godkänna planerna, eftersom det är denna myndighet som har suverän makt i saken. Så vitt jag vet har man ännu inte gjort det, men man avvaktar förmodligen med att ta ett beslut om det tills alla tekniska detaljer och planer föreligger i färdigt skick, gissar jag. Så Insha’Allah…

 8. Nya skanningar av forskarna i Scan Pyramid-projektet har avslöjat unika detaljer om den inre strukturen i den stora pyramiden i Giza. Se artikellänk nedan. Artikeln är på engelska, men här följer en översättning till svenska av en del av texten där:

  Det så kallade Big Void inuti pyramiden mäts nu till 40 meter i längd. Dess innehåll förblir ett djupt mysterium…
  Även om vi fortfarande inte har upptäckt vilka verktyg och tekniker dess gamla byggare använde, har vi funnit att pyramiden är mycket mer mystisk än vi någonsin har föreställt oss, gömt i dess kammare och rum som vi aldrig trodde existerade.
  https://www.thearchaeologist.org/blog/new-scans-of-the-great-pyramid-confirm-major-discovery-inside

 9. Apropå utforskningen av Cheopspyramiden så kan man i artikeln jag länkar till här nedan läsa om att ett nytt stort forskningsprojekt är planerat, där man med hjälp av modern högenergifysik ska undersöka hela pyramiden och alla dolda utrymmen som kan finnas där. Citat:

  “The Explore the Great Pyramid (EGP) mission uses muon tomography to take the next step in imaging the Great Pyramid. Like ScanPyramids before them, EGP will use muon tomography to image the structure’s interior. But EGP says that their muon telescope system will be 100 times more powerful than previous muon imaging. “We plan to field a telescope system that has upwards of 100 times the sensitivity of the equipment that has recently been used at the Great Pyramid, will image muons from nearly all angles and will, for the first time, produce a true tomographic image of such a large structure,” they write in the paper explaining the mission.
  EGP will use very large telescope sensors moved around to different positions outside the Great Pyramid. The detectors will be assembled in temperature-controlled shipping containers for ease of transportation. Each unit will be 12 m long, 2.4 m wide, and 2.9 m tall (40 ft long, 8 ft wide, and 9.5 ft tall.) Their simulations used two muon telescopes, and each telescope consists of four containers.”

  Hela artikeln kan läsas på länken:
  https://www.universetoday.com/154689/archeologists-are-planning-to-scan-the-great-pyramid-of-giza-with-cosmic-rays-with-such-detail-they-should-see-every-hidden-chamber-inside/

  Bifogar också länk till Google-översättning av artikeln till svenska:
  https://www-universetoday-com.translate.goog/154689/archeologists-are-planning-to-scan-the-great-pyramid-of-giza-with-cosmic-rays-with-such-detail-they-should-see-every-hidden-chamber-inside/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sv&_x_tr_hl=sv&_x_tr_pto=sc&fbclid=IwAR2ldhfswPu5t-eg8KcvhJ0O6SQ4Vk6zttLsnOReJCkLRYUp5Sj1bfPKAEs

  Se också en video om detta forskningsprojekt på länken https://www.youtube.com/watch?v=k-LPRe17r7Q

 10. För senaste nytt från det i tidigare kommentarer här omtalade Scan Pyramids-projektet se video på länken https://vimeo.com/803685954

  Och artikel på länken https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64825526
  Citat från den artikeln:

  “Egyptian archaeologist Zahi Hawass said the corridor represented a “major discovery” that would “enter houses and homes of people all over the world for the first time”…
  He speculated that there might be “something important” in the space below the corridor, then added: “I’m sure in a few months from now we can see if what I’m saying is correct or not.”
  A second, larger void inside the pyramid was detected using muography in 2017. It is estimated to be 30m long and several metres in height and is located directly above the Grand Gallery.”

  Och till sist en artikel på svenska om den dolda korridor i Cheops-pyramiden som forskarna nu lyckats fotografera med hjälp av en sex millimeter bred endoskopkamera. Se
  https://www.expressen.se/nyheter/hemlig-gang-upptackt-i-pyramiden-efter-4-500-ar-/?fbclid=IwAR2hrUWAITSjbFA8XkYDmGCaajSVUTNIbwo1HeyzWsvk2tol-PuvkLkpf4A

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *