Religion och kosmisk kemi

Religiöst troende människor är i genomsnitt mindre intelligenta än icketroende. Det visar en forskningsrapport från 2013, där ett forskarteam jämförde resultaten från 63 olika forskningsprojekt om sambandet mellan religion och intelligens. Det bör betonas att det forskarna jämfört handlar om genomsnittslig intelligens hos de båda grupperna. På individnivå kan man naturligtvis hitta många avvikelser från det genomsnittsresultaten visar.

Ett holländskt/brittiskt forskarteam har med utgångspunkt från ovan nämnda forskningsprojekt nu fördjupat sig i frågan vad som kan förklara denna skillnad mellan ateister och religiöst troende, och deras slutsats är att de troende lever ett mer instinktstyrt liv, medan ateister i högre grad agerar rationellt och analytiskt. Citat:

”Det holländska/brittiska forskarteamet baserar sin forskning på den så kallade Savann-IQ-principen: Att vi fysiologisk fortfarande påminner om de första människor som levde på savannen och att våra instinkter därför också är desamma.

Forskarna påpekar att tro och religiöst beteende kan jämställas med människans andra basala instinkter som samtliga förstärks av exempelvis stress och varningssignaler.

Förmågan att kunna åsidosätta instinkter och agera rationellt är däremot egenskaper som definierar högre intelligens.” (1)

Religionen som organisk funktion

Att forskarteamet beskriver religiöst beteende som en ”basal instinkt” är intressant. Alla våra ”basala instinkter” är ju nämligen en organisk produkt av vår växelverkan med naturen och universum. En basal instinkt kan inte vara en fantasiprodukt – som många materialister/ateister ju annars menar att religionen är – även om den kan ta sig nog så fantasifulla eller ”övertroiska” uttryck och former. Så här beskriver Martinus saken:

”Tron är en förmåga, och en förmåga kan inte existera utan att vara en organisk funktion. Och då en organisk funktion omöjligt kan bli till utan en påverkan från naturen, måste naturen ha påverkat de levande väsendena så att denna förmåga har blivit till. Den andliga världen är inte en “uppfinning” av primitiva människor, den är inte en produkt av deras fantasi. Men däremot är människans tro på den andliga världens existens en produkt av den påverkan av strålar och vågor, som människorna på detta klot har varit föremål för i form av kosmiska impulser ända sedan de som primitiva djurmänniskor började kunna skilja medvetet mellan “jag” och “det”.” (2)

Martinus jämför också det religiösa sinnets tillblivelse med tillkomsten av våra fysiska sinnesfunktioner. Vi skulle aldrig ha utvecklat ett synsinne utan ljusets påverkan och aldrig ett hörselsinne utan påverkan av ljud osv. På samma sätt skulle aldrig det religiösa sinnet ha blivit till om det inte existerade en andlig eller för våra fysiska sinnen osynlig värld. Det är ju i det sammanhanget också värt att notera att det inte finns ett enda historiskt känt folk på den här planeten som inte har haft någon form av religiös tro. Tyder inte det på att tron just är en ”basal instinkt” snarare än ett kollektivt bedrägeri eller fantasiprodukt? I tillvaron i övrigt faller vi ju inte alla offer för samma bedragare…

Några belysande citat

Här följer en liten samling av för ämnet belysande citat ur Martinus huvudverk Livets Bog (LB):

Denna religiösa princip är, som vi tidigare framhållit, en medfödd instinktmässig egenskap som aldrig hade kunnat uppstå, ifall det inte funnes en verklighet bakom hela detta religiösa mysterium. Och det var instinktens uppgift att leda människornas medvetande in på denna verklighet och skapa förbindelse med den.” (3)

Vad beträffar den religiösa sidan av livet, så är dess högsta stadium på jorden endast instinktens och trons stadium, som blott är baserat på lösningar som förkunnats utan någon som helst begynnande logisk utredning eller för intellekt och förstånd acceptabel analys. Dessa lösningar är sålunda endast dogmer, vars förklaringar mer eller mindre lämnats åt fantasin. Detta har i sin tur gett upphov till alla olika, ofta fantastiska, speciella tolkningar av de religiösa dogmerna, vilka i stället för att samla och förena människorna har skilt dem åt i sekter och samfund, som kulminerar i inbördes intolerans eller ömsesidiga förföljelser. Vart och ett av dessa samfund håller nämligen fast vid att dess speciella uppfattning är den absolut enda verkligt sanna och att de övrigas är falsk och leder till förtappelse. Detta åter gör att ragnarök, helvete eller allas krig mot alla även här på det religiösa området besätter väsendena och samfunden, precis på samma sätt som det besätter de materiella nationerna eller staterna med en egoistisk självdyrkan på bekostnad av andra länders hälsa och normala välbefinnande.” (4)

“Det är självklart att den här nämnda religiösa instinkten förändrades när människorna började få intelligensen utvecklad. Denna egenskap skulle ju bidra till väsendets förmåga att självt vara vaket medvetet medbestämmande i sina manifestationer, så att det inte ständigt skulle ledas automatiskt och mer eller mindre omedvetet av instinkten. Och som vi redan vet, skapade den hos människan ett utomordentligt stort intresse för att forska och undersöka och att experimentera med sådana företeelser som hon med intelligensens hjälp kunde göra till fakta och därmed till vaken dagsmedveten kunskap. Allt inriktades på denna forskning och dess resultat, som man trodde vara vägen till livsmysteriets lösning. Denna väg har hitintills fört människorna fram till ett stort vetande och kunnande i fråga om materien och dess krafter, men till livsmysteriets lösning ledde denna forskning och kunskap absolut inte.” (5)

”Zonernas tankeklimat reagerar starkt gentemot varandra. De “troende” räknar de “vantrogna” som “syndare”, som tillhörande “djävulen” eller andra “onda” makter, såvida de inte “omvänder sig”, d.v.s. blir “troende”. Och de “vantrogna” räknar inte alls med de “troende”, eftersom de är dessa intelligensmässigt överlägsna. Ingen av de två grupperna förstår det rätta sammanhanget och de kan därför inte visa varandra den respekt eller tillerkänna varandra det existensberättigande som de har rätt till. Och härvid uppstår mycket otillfredsställande kosmisk-kemiska reaktioner. Tankarna blir av dräpande eller krigsbefordrande natur. Med andra ord: de två sfärernas tankeklimat blir “giftiga”, blir mentalt lemlästande eller dödsbringande för individerna själva.”  (6)

Kosmisk kemi

Om detta talar ju också världssituationen sitt tydliga språk. Om vi vill försöka förstå den djupare orsaken till denna utveckling är det också nödvändigt att komma in på det Martinus kallar ”kosmisk kemi” (7) som handlar om ”de kosmiska grundenergierna” och deras kombinationer och samspel. I symbolen ”Grundenergiernas kombinationer”(8)

 

kan vi se att när intelligensen – symboliserad av den gröna strålen på symbolen – börjar tillväxa i senare delen av djurriket (orange färg), där vi nu befinner oss utvecklingsmässigt, så sker denna tillväxt på instinktens (den röda strålen) bekostnad. I samma grad som intelligensen utvecklas degenererar instinkten som symbolen visar. Men intelligensen är ingen sinnesfunktion. Den är bara en förmåga att kunna förstå och analysera det vi upplever genom våra sinnen, och så länge denna sinnesupplevelse begränsar sig till den fysiska världen och dess detaljer så kommer endast den att vara objektet för intelligensens forskarljus. Det är alltså orsaken till att människan på ett visst stadium av sin intelligensutveckling blir materialist/ateist. Den gamla religiösa sinnesfunktionen i instinktens form har förlorat sin bärkraft i hennes medvetande och så länge hennes framstående intelligens inte balanseras av en utvecklad human känsla, så kommer hon att avvisa allt ”andligt” eller ”överfysiskt” som produkter av mänsklig övertro och fantasi. Man kan likna det vid den ”bländningseffekt” som uppstår när man länge befunnit sig i mörker och plötsligt kommer ut i starkt dagsljus. Ögonen måste få tid att vänja sig vid ljuset för att kunna se klart, och med vår historiskt och utvecklingsmässigt nyväckta intelligens befinner vi oss just nu i ”den bländade zonen”. Eller för att citera den berömde fysikern Werner Heisenberg: “Den första slurken från naturvetenskapens glas gör dig till ateist, men i glasets bottensats väntar Gud på dig.”

Så länge vi är bländade av vår egen intelligens, och allt som vi kan skapa med hjälp av den, och har egoismen som vår främsta drivkraft kommer vi också att utlösa många orsaker vars verkningar – enligt karmalagen eller den kosmiska lagen om sådd och skörd – i sista hand återvänder till oss själva som smärta och lidande. Men det är det som efter hand kommer att utveckla den humana känslan eller begåvningen och därmed råda bot på vår mentala obalans. Och när känsla och intelligens till sist kommer i en harmonisk balans i vårt medvetande, så befruktar den balansen det ”religiösa” organet eller sinnet på nytt. Men nu inte som en blind eller ointellektuell ”tro” i instinktens form utan som en helt klar eller dagsmedveten upplevelse i intuitionens form. Intuitionen är det kosmiska sinne eller den andliga synförmåga som kan göra livets högsta sanningar eller ”livsmysteriets lösning” till praktisk självupplevelse för oss. Och när det händer är vi inte längre ”troende” utan ”vetande” i ordets sanna eller djupaste mening. Om vi får tro Martinus och andra visa – jo, så länge vi inte själva har erfarit den praktiska självupplevelsen av detta vetande kan vi ju inte komma ifrån att vi i någon mening är ”troende” på de visa som har upplevt det och vill visa oss vägen dit. Men det är en ”tro” som vi själva kan göra till föremål för vetenskapliga undersökningar och experiment baserade just på den ”kosmiska kemi”, som Martinus så omsorgsfullt och djupgående beskriver och analyserar i sitt verk.

En ny världsimpuls

Att något nytt, som inte är uttryck för det gamla motsatsparet religiös tro och ateism, nu är på väg att bryta fram i många människors sinne finns det andra undersökningar som visar. En nyligen publicerad svensk undersökning visar t.ex. att 80 procent av svenskarna är mer eller mindre ointresserade av eller avståndstagande i förhållande till organiserad religion – vilket internationellt sett är en extremt hög siffra – samtidigt som inte mindre än omkring 50 procent säger sig tro på någon form av högre livskraft eller ande – den högsta siffran i hela Europa! (9).

En annan undersökning, som gjordes för några år sedan, visar också att sensationellt många svenskar har tagit till sig tron på reinkarnation i någon form (sensationellt därför att den tron ju inte alls ingår i den religiösa traditionen i vår del av världen). Den undersökningen visar att var tredje svensk – och bland dem som är under 24 år så många som 42,2 procent – uppger att de tror på återfödelse eller reinkarnation! (10).

Dessa anmärkningsvärda forskningsresultat ger syn för sägen att något omvälvande och djupgående nytt är på väg att ske i vår kultur. ”En ny kosmisk världsimpuls” kallar Martinus det, som ska befrukta skapandet av ”en ny himmel och en ny jord”, som det heter i Bibeln, efter den gamla himlens och jordens nu uppenbarligen nära förestående sammanbrott eller undergång.

Noter:

1) http://illvet.se/kultur/religion/darfor-ar-ateister-mer-intelligenta-an-religiosa-manniskor

2) Martinus: ”Sten, vatten, luft och ande”. Senast publicerad i tidskriften Kosmos nr 3-2009. Kan också läsas på danska på länken http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1991/kos1991-05-083.php)

3) LB 7 stycke 2591 http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=57&stk=2591

4) LB 5 stycke 1889 http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=55&stk=1889

5) LB 7 stycke 2593 http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=57&stk=2593

6) LB 2 stycke 630 http://www.martinus.dk/sv/tt/index.php?bog=52&stk=630

7) Se ev denna artikel

8) Se kortfattad symbolförklaring här

9) Se denna artikel

10) Se denna artikel

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 1-2018.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *