Var tredje svensk tror på reinkarnation

Var tredje svensk tror på reinkarnation visar en enkätundersökning som den kristna svenska tidningen DAGEN låtit genomföra i samarbete med Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, Högskolan i Dalarna i Sverige. Det är den högsta siffran som noterats i någon mätning i Sverige. Även många av dem som betecknar sig som ”kristna” tror på reinkarnation och stämmer också in i andra påståenden, som – enligt DAGEN – mer kan betraktas som “nyandliga” än traditionellt ”kristna”.

Av de drygt 900 tillfrågade svarar 32,8 procent att de helt eller delvis stämmer in i påståendet “Jag tror att människan återföds (reinkarnation)”. När liknande frågor har ställts tidigare i sådana livsåskådningsundersökningar har omkring 25 procent instämt. Bland dem som är under 24 år är andelen som tror på återfödelse hela 42,2 procent.

– Det är intressant att se vad de unga tycker, för det pekar på vilken syn som kommer att gälla i framtiden, säger Liselotte Frisk, som tycker att resultatet är mycket intressant.

När det gäller tron på reinkarnation menar Liselotte Frisk att man får göra en reservation, dels för hur frågan har uppfattats – om man tolkat det som att människan uppstår igen efter döden – och att man här har tagit med bägge svarsalternativen “instämmer helt” och “instämmer delvis”.

– Man kan egentligen inte delvis instämma i ett sådant påstående, men det är tecken på en viss osäkerhet, säger hon.

Helt övertygade är 10,4 procent, medan 22,4 procent anger “delvis”.

Man kan ju eventuellt också tolka det som att många har sin egen tolkning av reinkarnationsbegreppet som avviker från den som finns i de religioner som har tron på reinkarnation (t.ex. hinduismens ”själavandringstro”, som ju innebär att en människa – beroende på sin karma – också kan återfödas i t.ex. ett djurs gestalt).

Liselotte Frisk ser också en ökad trend av “inomvärldslighet” i undersökningens resultat, att allt fler ser det andliga i naturen till exempel.

Hon lyfter också fram den lite anmärkningsvärda siffran att 59,8 procent av dem som deltog i undersökningen instämmer i påståendet att “alla religioner har viss sanning i sig”, även många av dem som annars betraktar sig som kristna.

– Jämfört med för 50 år sedan tror jag att det hade varit en otänkbar svarsprocent, säger hon.

Och hon tillägger:

– Ett resultat av undersökningen är också att man kan konstatera en tydlig sekularisering. Om undersökningen hade gjorts i nästan vilket annat land som helst hade vi fått helt andra resultat på många av frågorna, säger hon.

Personligen förmodar jag att skillnaderna mellan de nordiska länderna inte är särskilt stora i dessa – liksom i de flesta andra – sammanhang. Men skillnaderna mellan olika delar av världen är däremot säkert stora.

I ett av sina sista offentliga föredrag – det kan ha varit 1979 eller 1980 – minns jag att Martinus sa att nu börjar de som i framtiden kommer att ta emot och inspireras av hans världsbild att födas här i större utsträckning än tidigare. Det verkar som att i alla fall denna undersöknings resultat tyder på att så är fallet. Att det är så många som 42,2 procent av dem som är under 24 år, som ”helt” eller ”delvis” har tagit till sig reinkarnationstanken ger syn för sägen…

Källa: http://www.dagen.se/var-tredje-svensk-tror-på-återfödelse-1.186792 (se ev. också http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/ny-matning-manga-tror-pa-aterfodelse)

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 8-2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *