Det fyllda ”tomrummet”

“Du ser nu in i en värld av tomrum”, förklarade den evige Fadern. “Detta är skådeplatsen för min tankes och min viljas bud eller för uppenbarandet av min ande. Här ser du min begynnande skapelse. Dessa myriader av ljuspartiklar, som börjar tindra i det mörka tomrummet, utgör kraftcentra, genom vilka jag inblåser livets ande i all fysisk materia. Du har fått lära, att innan världen fanns och jag skapade jorden, svävade min ande över vattnet. Min “ande” är det omätliga tomrummet, som därigenom inte är något verkligt tomrum. Det utgör sålunda den på det fysiska planet omanifesterade och därigenom på samma plan osynliga delen av min andes domän.” (Martinus: Livets Bog 6 stycke 2101)

Som framgår av det föregående är världsalltets tomrum i realiteten inte något tomrum. Ett tomrum är en omöjlighet i universum. Men i alla situationer där stoffet eller materien inte kan uppfattas genom något fysiskt sinne, där ser vi tomrum…

 …Vi ser att det från tomrummets mörker eller den osynliga världen flyter en ständig ström av materier, som förtätas och blir synliga eller tillgängliga för fysiska sinnen. Likaså ser vi hur de åter upplöses och blir otillgängliga för de fysiska sinnena, varvid de åter ingår i tomrummets mörker eller den osynliga världen. Det är dessa processer som vi kallar ”födelse” och ”död”.”  (Martinus: Genom världsalltets tomrum).

Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg i Sverige har lyckats skapa ljus ur vakuum eller ”tomrum”, något som betecknas som en milstolpe inom kvantmekaniken som fysiker har väntat på i drygt 40 år. Resultaten av deras framgångsrika experiment har i november 2011 publicerats i den ansedda naturvetenskapliga tidskriften Nature. I vad som kallas ”ett nyskapande experiment” har forskarna fångat in några av de fotoner eller ljuspartiklar som hela tiden uppstår och försvinner (”föds” och ”dör”) i ett vakuum.

Detta ses av kvantfysikerna som en experimentell bekräftelse på eller bevis för att det inte finns något absolut ”tomrum”. Citat :

Experimentet baseras på en av de märkligaste, men samtidigt en av de viktigaste grundsatserna inom kvantmekaniken: att vakuum inte alls är tomma intet. I själva verket är ett vakuum fullt av olika partiklar som hela tiden pendlar mellan att vara och inte vara. De uppstår, existerar ett kort ögonblick och försvinner sedan igen. Eftersom deras existens är så flyktig brukar de kallas för virtuella partiklar.” (http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersforskare-skapar-ljus-ur-vakuum.aspx)

Experimentet visar också att fysikern Moore hade rätt när han för drygt 40 år sedan förutsåg att det borde gå att få fotoner att materialiseras från sitt virtuella tillstånd om de kan fås att studsa mot en spegel som rör sig med en hastighet som är nästan lika hög som ljusets.

Spegeln som man lyckats skapa på Chalmers är en kvantelektronisk komponent – kallad Squid (Superconducting quantum interference device) – som är extremt känslig för magnetfält. Genom att byta riktning på magnetfältet flera miljarder gånger per sekund kan spegeln fås att vibrera med en hastighet på upp till 25 procent av ljusets.

I experimentet överför spegeln en del av sin rörelseenergi till de virtuella fotonerna i vakuumet, varvid de materialiseras. Anledningen till att just fotoner uppstår är att de saknar massa.

– I princip skulle man kunna skapa även andra partiklar ur vakuum – till exempel elektroner eller protoner – men det skulle kräva mycket mer energi, säger Göran Johansson, docent i teoretisk fysik på Chalmers.

Fotonerna uppstår parvis, vilket forskarna kunnat mäta i form av mikrovågsstrålning.

Allt detta bekräftar ju också det Martinus säger i artikelingressens citat ovan om “tomrummet”, dvs att det inte alls är “tomt”, utan fyllt till brädden av för fysiska ögon osynlig “strålformig” eller andlig materia, och att det är ur denna för oss osynliga värld som den synliga framträder eller materialiseras… Se t.ex. hur han beskriver denna process i artikeln ”Genom världsalltets tomrum” (på svenska utgiven i boken Kosmiska Lektioner. Se ev. https://www.varldsbild.se/kosmiska-lektioner).

Chalmersbild

 

 

 

 

 

I chalmersforskarnas experiment studsar virtuella fotoner mot en ”spegel” som vibrerar med en hastighet som är nästan lika hög som ljusets hastighet. Den runda spegeln i bilden är en symbol, och under den finns den kvantelektroniska komponent (en så kallad Squid) som fungerar som en spegel. Den gör att det uppstår riktiga fotoner (parvis) i vakuum.

Illustration: Philip Krantz, Chalmers

Se ev. också artikeln ”Materia är bara koncentrerat ljus”

Källor:

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmersforskare-skapar-ljus-ur-vakuum.aspx

http://www.etn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=55233

Publicerad i tidskriften Kosmos nr. 8-2012.

4 reaktioner till “Det fyllda ”tomrummet””

  1. Komplettering: erkänner att språket här är vid sin gräns; ordet massa & vilomassa förlorar ju sin mening i det aktuella fallet…
    Let’s close this case.
    Hej!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *